תקנון משתמש

1. מבוא

1.1. אתר האינטרנט www.tekpln.com (להלן: "האתר" או "סביבת העבודה ") הנו סביבת עבודה בתצורת ענן אשר מטרתה הצבת פלטפורמה אינטגרטיבית לשם ניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית.

1.2. תקנון זה מסדיר את מערכת היחסים שבין חברת TEKPLN בע"מ ו/או בעלי האתר או חליפיהם לרבות מנהלי סביבת העבודה ומפעיליה (להלן: "בעלי סביבת העבודה"), לבין כל אדם ו/או תאגיד, הגולש בסביבת העבודה, בין שהוא משתמש בשירותי סביבת העבודה ובין אם לאו לרבות כל אדם ו/או תאגיד המשתמש בסביבת העבודה באמצעות צד שלישי (להלן: "הגולש" או "המשתמש") ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי סביבת העבודה.

1.3. התקנון הינו הסכם מחייב ועל כן, גולש ו/או משתמש אחר המפר את הוראותיו עלול להיתבע לדין ולפצות את בעלי סביבת העבודה, עובדיה, מנהליה, או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

1.4. יש לקרוא תקנון זה בעיון רב, שכן כל שימוש כלשהו בסביבת העבודה, לרבות קריאת מסמכים, צפייה, קריאת הודעות, כתיבת הודעות, ניהול ו/או כל שימוש עתידי אחר, מהווה הסכמה מלאה ובלתי מסויגת לכללי השימוש המפורטים להלן, על כל האמור בהם. השימוש בסביבת העבודה ובתכנים המוצגים בה כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אם אינכם מסכימים לאמור בהסכם זה הנכם מתבקשים לחדול מגלישה או שימוש בשירותי סביבת העבודה.

1.5. המבוא לתקנון זה הינו חלק בלתי נפרד ממנו. תקנון זה ממצה את מערכת היחסים שבין הגולש לבין בעלי סביבת העבודה בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי סביבת העבודה .

1.6. האמור בלשון זכר גם לשון נקבע במשמע ולהפך. האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך.

2. תנאי שימוש ופעולות אסורות

2.1. לגולש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי סביבת העבודה בכפוף לאמור בתקנון זה.

2.2. הגולש מתחייב להימנע מביצוע כל פעולה המיועדת לשבש או להפריע למערכות מחשב ותקשורת כלשהן, לרבות מערכות סביבת העבודה ולעשות בסביבת העבודה כל שימוש המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי סביבת העבודה בפרט, ובכלל זה באמצעות הפעולות הבאות:

2.2.1. גלישה, סריקה או שימוש בשירותי סביבת העבודה באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות BOTS או CRAWLERS.

2.2.2. מניפולציה של כתובת ה – URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL HACKING).

2.2.3. העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהם משום עבירה על כל דין רלוונטי ובכלל זאת להימנע מהעלאת כל פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.

2.2.4. ביצוע פעולה ו/או כל ניסיון לבצע פעולה בעיצוב סביבת העבודה, קוד המקור, אלמנטים המופיעים בסביבת העבודה או תכני סביבת העבודה , אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי כל דין לרבות חוק זכויות יוצרים התשס"ח – 2007 (להלן: "חוק זכויות יוצרים"), לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בתקנון זה.

3. הפסקת שימוש

3.1. בעלי סביבת העבודה שומרים לעצמם את הזכות:

3.1.1. למנוע את שירותי סביבת העבודה מגולש לפי שיקול דעתם המוחלט ובפרט אם קיים חשד שהגולש ביצע ו/או ניסה לבצע ו/או ינסה לבצע פעילות הנוגדת את חוקי מדינת ישראל ו/או פעילות המזיקה ו/או עלולה להזיק לבעלי סביבת העבודה ו/או לצדדים שלישיים ו/או לרכושם ו/או לא מילא או הפר תנאי מתנאי תקנון זה.

3.1.2. להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי תקנון זה, או בכלל.

4. חשבון משתמש

4.1. בעלי סביבת העבודה שומרים לעצמם את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק לגולש אשר נרשם לסביבת העבודה, מסר לבעלי סביבת העבודה פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי סביבת העבודה ושילם תשלום (להלן: "דמי מנוי") בגין קבלת הגישה לאותם שירותים (להלן: "חשבון משתמש" או "החשבון").

4.2. בעת ההרשמה/יצירת חשבון המשתמש רשאים בעלי סביבת העבודה לדרוש מהמשתמשים למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו.

4.3. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ומידע נוסף שיצטבר אודותם יישמר במאגר המידע של בעלי סביבת העבודה והם יעשו בו שימוש בכפוף להוראות כל דין.

4.4. לידיעת המשתמשים – אין חובה למסור לבעלי סביבת העבודה ו/או מי מטעמם פרטים כלשהם, אך יחד עם זאת, יצירת חשבון המשתמש לא תתאפשר ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס ההצטרפות כשדות חובה.

4.5. ההוראות הבאות יחולו על יצירת חשבון משתמש:

4.5.1. אין ליצור חשבון משתמש המכיל נתונים אשר אינם פרטיו האמיתיים והמלאים של פותח החשבון.

4.5.2. אין ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צד המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה.

לעניין הוראות אלה יודגש כי התחזות הינה עבירה פלילית.

4.6. מובהר כי אף שבעלי סביבת העבודה נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולגולש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי סביבת העבודה בגין כל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לגולשים, לצדדים שלישיים ו/או לרכושם אשר ייגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.

4.7. בעלי סביבת העבודה ימנעו ככל האפשר ממסירת פרטים אישיים של הגולשים לצדדים שלישיים, אלא לאחר קבלת הסכמת הגולש, או אם יהיו מחויבים לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמדו בפני סיכון שינקטו כנגדם צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו בסביבת העבודה. במקרה זה רשאים בעלי סביבת העבודה למסור את הפרטים לצד הטוען כי נפגע או בהתאם להוראות צו שיפוטי.

4.8. הגולש מתבקש להודיע לבעלי סביבת העבודה באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרת סעיפים 3 ו – 4 לתקנון זה.

4.9. למען הסר ספק יובהר, כי דמי המנוי מהווים תשלום בגין ההרשאה להיכנס לסביבת העבודה ולעשות בה שימוש, כמפורט בתקנון זה, ואינם מקנים לבעל החשבון המשתמש זכויות נוספות כלשהן בסביבת העבודה ו/או בתכנים המופיעים בה.

4.10. בעלי סביבת העבודה שומרים על זכותם לבטל ו/או להשעות חשבון משתמש ולהתנות את מתן שירותי סביבת העבודה בהצגת הוכחות כי ביצירת חשבון המשתמש ובשימוש בו לא הופרו הוראות סעיף 4 לתקנון זה או הוראות כל דין.

4.11.היה ויבוטל חשבון משתמש, תוחזר לו יתרת תשלום בגין רכישתו, ככל שזו תיוותר.

4.12. הגולש מאשר לבעלי סביבת העבודה לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות הגולש בסביבת העבודה וכן הוראות לעניין שינוי התקנון או נספחיו, בהתאם לסעיף 12 לתקנון זה.

5. אחריות להתאמת השירות ולזמינותו

5.1. שירותי סביבת העבודה והתכנים המוצגים בה ניתנים as –is ובעלי סביבת העבודה אינם מתחייבים את הבטחת זמינות סביבת העבודה או את זמינות שירותי סביבת העבודה ואינם מתחייבים כי השירות הניתן בסביבת העבודה לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האירוח של סביבת העבודה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל בעלי סביבת העבודה או מי מספקיהם או ייפגע מכל סיבה אחרת, והם לא יישאו באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לגולש ו/או צד שלישי כלשהו עקב כך.

5.2. באחריות הגולש לבחון, טרם השימוש בשירותי סביבת העבודה, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולגולש ו/או לצד שלישי כלשהו לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי סביבת העבודה בשל אי התאמת שירותי סביבת העבודה לצרכיו.

6. הגבלת אחריות

6.1. בעלי סביבת העבודה לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים בסביבת העבודה ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים בסביבת העבודה וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לגולשים, לרכושם או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

6.2. בין השאר יובהר, כי חלק מהקישורים (HYPER LINKS) המופיעים בסביבת העבודה מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי בעלי סביבת העבודה לא בחנו אתרים אלו ואינם תומכים בהם או אחראים להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של הגולש.

6.3. כן יובהר ויודגש כי חלק מפרטי המידע המוצגים בסביבת העבודה, ובכלל זה פרטי מידע המתקבלים מאתרים רשמיים של מדינת ישראל, כגון פרטים אודות מחירים ו/או מדדים ו/או שערי מטבע ו/או אופני מדידה וחישובים, מוצגים בסביבת העבודה ו/או מהווים בסיס לחישובים שונים המבוצעים באמצעות תוכנת סביבת העבודה, כאשר לבעלי סביבת העבודה אין ולא תהיה אחריות בנוגע לפרטי מידע אלה, נכונותם והיותם מעודכנים.

6.4. במסגרת שירותי סביבת העבודה, באפשרות ציבור הגולשים להעלות ולהציג תכנים שונים, פרי ידם, בסביבת העבודה (להלן: "תוכן הגולשים") – בין היתר הודעות, משובים, נתונים חישוביים, פרטים למפרטים וכתבי כמויות, פרטי מחירים, תעריפים, חשבונות חלקיים וסופיים, פרטים וחישובים הנוגעים לחישובי מחירים, דפי פרופורמה, סקיצות, שרטוטים, תוכניות וחלקי תוכניות לביצוע, סיכומי ישיבות, פרטי משימות, דו"חות שונים, יומני תכנון ומעקב ביצוע וכן הלאה. מובהר כי בעלי סביבת העבודה אינם אחראיים לתוכן הגולשים, כאמור, במלואו או בחלקו.

6.5. בעלי סביבת העבודה רשאים לכלול בסביבת העבודה תכנים מסחריים של צדדים שלישיים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות וכיו"ב. המשתמש פוטר בזאת את בעלי סביבת העבודה, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או מתייחסת לתכנים מסחריים שאינם של בעלי סביבת העבודה עצמם.

7. העלאת תוכן גולשים

7.1. הגולש מצהיר ומתחייב כי אין בהעלאת תוכן לאתר, או בשימוש בו על ידי בעלי סביבת העבודה ו/או גולשי סביבת העבודה, בהתאם להסכם זה, בכדי להפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זה להפר זכות יוצרים או סימן מסחר, לגלות סוד מסחרי, או להוות פגיעה בפרטיות, תועבה, או פרסום לשון הרעה.

7.2. הגולש מתחייב שלא להעלות תוכן אשר עלול לפגוע בתקנת הציבור, תוכן אשר יש בו כדי לפגוע בזכויותיו או ברגשותיו של אדם, גוף או ציבור, או תוכן פרסומי מטעה.

7.3. בעלי סביבת העבודה אינם מתחייבים להציג את התוכן המועלה ושומרים את זכותם לסרב להעלות תוכן או למחקו.

7.4. הגולש שומר בידיו את זכות היוצרים על כל תוכן אשר העלה לאתר, ואשר הנו בעל זכות היוצרים בו, אך מעניק רישיון, לא בלעדי ושאינו מוגבל בזמן, לבעלי סביבת העבודה להעמדת התוכן לרשות הציבור באמצעות רשת האינטרנט וליתר גולשי סביבת העבודה לשימוש בתוכן בהתאם להוראות תקנון זה.

7.5. מובהר כי הגולש, כבעל זכות יוצרים בתוכן הגולשים שהועלה על ידו, אחראי לאכיפת הרשאות השימוש ביחס לתוכן זה.

8. פעולת גולשים בישיבות מקוונות

8.1. בעלי סביבת העבודה רשאים לאפשר לגולש להשתתף בפורומים/ישיבות מקוונות אותם הם רשאים להעלות לאתר, בנושאים שונים, כפי שיקבע לפי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי סביבת העבודה מעת לעת (להלן: "ישיבות מקוונות") ובכלל זה, להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמו וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים (להלן: "ההודעות").

8.2. הגולש מסכים, כי הישיבות המקוונות ו/או ההודעות ו/או המידע המוצג בהן, מוצג as –is, מבלי שבעלי סביבת העבודה בודקים את מהימנותם, דיוקם ו/או נכונותם והם לא יישאו בכל אחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש ו/או השתתפות בישיבות המקוונות ו/או בהודעות.

9. הודעה על תוכן מפר

בעלי סביבת העבודה אמונים על שמירת חוקי מדינת ישראל. אם נתקלתם בתוכן המפר את חוקי מדינת ישראל או בכלל נודה לכם אם תפנו את תשומת ליבנו באמצעות משלוח הודעה, המפרטת את התוכן המפר ומהות ההפרה, לכתובת דוא"ל – office@ivri-kerner.co.il.

10. זכות יוצרים והרשאות שימוש

זכות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב סביבת העבודה, קוד המקור, אלמנטים ותכני סביבת העבודה נתונים לבעלי סביבת העבודה או ליצור התוכן, לפי העניין, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכויות יוצרים, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מבעל הזכות.

11. סימני מסחר

11.1. סימני המסחר "TEKPLN", הינם סימני מסחר רשומים של בעלי סביבת העבודה ומשמשים את בעלי סביבת העבודה לצורך סימון שירותיהם ומוצריהם ואין להשתמש בהם ללא קבלת רשותם המפורשת.

11.2.יתר סימני המסחר המופיעים בסביבת העבודה הנם בחזקת בעליהם, לפי העניין.

12. שינוי תנאים

12.1. בעלי סביבת העבודה זכאים להפסיק את פעולת סביבת העבודה או כל חלק ממנה ולשנות מעת לעת את המבנה, מראה וזמינות השירותים והתכנים הניתנים בה וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. לגולשים ולכל צדדים שלישיים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי סביבת העבודה בקשר לכך.

12.2. בעלי סביבת העבודה זכאים לשנות את הוראות תקנון זה, מעת לעת, בלי למסור על כך הודעה מראש. סביבת העבודה יפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה ממועד פרסומם.

12.3. הגולש מצהיר כי ידוע לו שנוסח התקנון מתעדכן מעת לעת, בעוד שהנוסחים ההיסטוריים של התקנון נשמר בכתובת www.tekpln.com ופתוחים בכל עת לעיון הגולשים.

13. הצעות והערות

בכדי למנוע אי נעימות, יודגש כי בשליחת הצעות או הערות בקשר לתפקוד סביבת העבודה ושירותיו (להלן: "הצעות") מוותר השולח על כל זכות בהערות אלו ולא תהיה לו כל טענה בגין אי קבלת ההערות, בגין אי יישומן או בגין העברתן לצד ג'.

14. סודיות

המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, לרבות פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת, אלא בתנאים, כמפורט בסביבת העבודה.

עוד המשתמש מתחייב כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

יודע למשתמש כי כל שכפול, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח, שידור, של מידע המאוחסן בסביבת העבודה, שלא הותר במפורש, אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת בעלי סביבת העבודה מראש ובכתב.

(לשם קבלת הסכמה כאמור ניתן לפנות בכתב אל המחלקה המשפטית של בעלי סביבת העבודה בפקס: 08-9366660 או באמצעות דואר אלקטרוני: office@ivri-kerner.co.il).

15. שיפוי

המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתוכן והמסמכים המועלים על ידו לסביבת העבודה, לרבות בגין הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בזכויות קנייניות ו/או חוזיות ו/או הפרת צו שיפוטי או כל דין אחר, והוא פוטר בזאת את בעלי סביבת העבודה, לרבות נציגיהם, עובדיהם, מנהליהם והפועלים מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.

המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את בעלי סביבת העבודה ו/או מי מטעמם ו/או עבורם, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם טוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ"ט והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, הנוגעת לפעילות של ו/או של מי מטעמו בסביבת העבודה. יובהר כי אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מסעד כלשהו העומד לבעלי סביבת העבודה , על פי דין.

16. התיישנות

בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 (שישה) חודשים ממועד ביצוע הפרסום או האירוע נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל בעלי סביבת העבודה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל בעלי סביבת העבודה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת, כאמור. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של בעלי סביבת העבודה לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת התיישנות של בעלי סביבת העבודה. מוסכם, כי הוראות סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.

17. ברירת דין וסמכות שיפוט

הדינים אשר יחולו על תקנון זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מתקנון זה או מהגלישה או השימוש בשירותי סביבת העבודה, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב – יפו.

18. כללי

המשתמש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון זה באופן מצמצם כנגד בעלי סביבת העבודה, וזאת בין היתר לנוכח השינויים התכופים בתחום האינטרנט והסתמכות בעלי סביבת העבודה על תקנון זה. כל זכות שלא הוקנתה במפורש למשתמש שמורה לבעלי סביבת העבודה.

אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון זה הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתם המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון.

כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד בעלי סביבת העבודה כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת בעלי סביבת העבודה ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיהם על פי התקנון ומכל כל דין, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספציפית, בכתב, להוראות התקנון.